Heuristikker og atferd

”Forveksle ikke et googlesøk med min embetseksamen” leste jeg en gang. Det fikk meg til å tenke… hvorfor er det sånn at man av og til treffer andre mennesker som tar lett på ting, hopper inn i enkle konklusjoner eller viser at de ikke har helt forstått ting, uten at det ser ut til å bry dem, til og med når større beslutninger skal tas.

Jeg tror det handler om feilslått intuisjon.

Innen faget rettsøkonomi finner vi noen interessante perspektiver på dette og hvordan man bør forholde seg. Her er det sånn at det egentlige problemet oppstår når mennesker som har fullmakter, makt og myndighet, skal lede prosesser frem til viktige beslutninger. Problemet er at man tar snarveier – som kan gi store konsekvenser.

Vi snakker her om atferdsøkonomi, altså konsekvenser av atferd. Og en ting kan vi være enige om; mennesker er ikke alltid rasjonelle, dvs vi kan ikke legge til grunn at alle alltid handler ut fra sitt eget beste. Det er minst seks ulike forklaringer på dette:

 1. Feilslått intuisjon
 2. Feilslåtte vurderinger (herunder manglende evne til å beregne sannsynlighet)
 3. Forekomst av rettferdighetsvurderinger (antakelser om hva som er rimelig og rettferdig/moralisme)
 4. Risikoaversjon
 5. Viljesvakhet
 6. Rettighetshavervirkningen

Jeg skal i denne artikkelen konsentrere meg om pkt 1. De øvrige skal vi snakke om i senere artikler.

Innen rettsøkonomien bruker vi begrepet heuristikkerpå prosesser og konklusjoner som preges av lite erfaring med det tema som saken gjelder. Heuristikker er mentale snarveier som forenkler kompliserte mentale prosesser. Dette kan føre til systemfeil i det vi jobber med, eller at problemstillingen man ser på byttes ut med en enklere versjon som man føler man kan svare på  – uten at man merker det selv. Et eksempel kan være at man kjøper en bedrift ut fra følelser og ønsker, i stedet for en økonomisk analyse.

Det fins mange typer heuristikker. De tre viktigste er tilgjengelighetsheuristikken, representativitetsheuristikken og affektheuristikken.

Tilgjengelighetsheuristikken handler om at man legger for mye vekt på ting man husker lett i minnet. Man legger for eksempel for mye vekt på hvordan man selv har opplevd frekvensen på ulike fenomener.

Representativitetsheuristikken handler om at man kan legge for mye vekt på likheter. Fordi noe ligner så kan man legge vekt på det, uten at det egentlig er noe grunnlag for det. Her kan du tenke på hvordan man lett vurderer mennesker basert på utseende.

Affektheuristikken handler om å legge vekt på følelsene når beslutninger skal tas. Et vanlig eksempel er hva mange mennesker føler om bruken av teknologi. Her er det mange som overdriver vanskene og underdriver fordelene.

Heuristikker kan også virke sammen. Bare tenk på hva som skjer når media skriver mye om flyulykker. Da vil mange overdrive hyppigheten på slike ulykker (tilgjengelighetsheuristikk). Flere blir da redde for å fly og velger bort ferier (affektheuristikk). Fakta om at flyulykker skjer uhyre sjelden blir ikke tatt med i vurderingen.

Heuristikker fører i mange tilfeller til systematiske skjevheter og de avslører egentlig at det er mangler ved de underliggende prosessene. Dette er i realiteten mye mer viktig å finne ut av enn årsakene til resultatene i seg selv.

Så hva betyr alt dette for deg som leder og hva er smart å gjøre i forhold til dette?

For det første må du skille mellom (1) prosesser som må gjøres spontant, raskt og effektivt og (2) prosesser som må være mer grundig, bevisst og krevende. For system (1) er det viktig å utvikle og bruke eksperter som bruker gjenkjenning av likheter og ulikheter som et grunnlag for beslutninger. Gjennom tid og erfaring utvikler mennesker forståelse for å gjenkjenne kjente elementer i nye situasjoner og kan opptre på adekvat måte. Med andre ord, sett de erfarne ekspertene i front. For system (2) som egentlig handler om langsomme prosesser, setter man inn mennesker som har evnen til å grave dypt i problemstillinger og som får tid til å gjøre dette. Mao en annen type eksperter som har et fokus på de store linjene. Mennesker i system (2) kan også settes til å kvalitetssikre arbeidet i system (1).

Tagged with: , , ,
Posted in Uncategorized

Intervju av Pål Arne Edvinsen i Ledernytt; “Verdibasert ledelse skaper effektivitet”

IMG_1089IMG_1084IMG_1085IMG_1086IMG_1087IMG_1088

Posted in Uncategorized

Ny bok: Ledelse – Life hacks for en smart leder

life_hacks_foranDet er med glede jeg lanserer min andre bok om ledelse. Den første kom i 2013 og tok for seg de sentrale sidene du må utvikle ved deg selv for å bli en habil, effektiv og moderne leder. Den nye boken er en forelengelse av bok nummer en.

Mange av artiklene og temaene i boken finner du igjen på bloggen og på hjemmesiden. I boken vil du imidlertid finne mer utfyllende stoff, samt at det for mange er bedre å lese og studere i bøker fremfor på nettsider.

Les mer om boken her. 

Posted in Uncategorized

Å håndtere ulike personlighetstyper

dubbio e certezzaEn leder som tar seg av de små oppgavene på en glimrende måte, vil oppleve at de store oppgavene tar seg av seg selv. Hvordan er dette mulig tenker du? Jo, det handler i stor grad om at dine medarbeidere vil se kvaliteten på ditt arbeid og vil bli motivert av det. Å være et godt forbilde/ eksempel for dine medarbeidere er den sterkeste kraft en leder kan bruke. Medarbeider som ser at lederen gjør en god jobb vil få lyst til å bidra så godt de kan.

Problemet er at mennesker er veldig forskjellige. Så det å vite hvordan man best forholder seg til andre blir en viktig oppgave for deg som leder. Her kommer kunnskaper om personlighetstyper inn. Jeg tror at denne kunnskapen vil hjelpe deg på to måter; for det første vil du vite hvordan du skal tilpasse dialogen og samarbeidet med den enkelte rundt deg. Du vil gjennom dette skape bedre resultater. For det andre vil du bli bedre kjent med deg selv. For det er viktig å vite hva slags type du selv er, hvilke utfordringer er det for andre å samarbeid med deg og ikke minst hva du selv kan gjøre for å bli en komfortabel person å samarbeide med.

La oss se på fire typiske personlighetstyper og hvordan du best kan forholde deg til dem.

Alfahannene/ hunnene

Dette er personer som jakter mot toppen. De dominerer på alle måter og er villig til å gjøre det som trengs for å komme til topps. Et vanlig trekk ved disse er at de tenker at for at de skal vinne, må noen andre tape. De har behov som er basert på deres ego.

Problemet kan imidlertid være at de ofte er usikre på seg selv, og prøver å kompensere for dette. Nå er det ikke meningen at du skal være psykolog, du er tross alt en leder for en virksomhet, så hvorfor alfahannene gjør det de gjør, trenger du ikke tenke så mye på. Det som betyr noe er at du må klare å holde ditt eget ego utenfor når du forholder deg til disse personene. Alfahannene ønsker mer enn noe annet å få anerkjennelse for sitt bidrag og talent. De har et stort behov for å bli sett av omgivelsene. Det du må gjøre er å tilfredsstille dette hos dem slik at de føler seg verdsatt og sett. Da vil du kunne hente ut det de har å bidra med. Dette er som regel mennesker med store ressurser. Av og til må du imidlertid gjøre noe med slike mennesker, særlig hvis dominanser tar overhånd, ellers vil de spise deg opp.

Hemmelige agenter

Dette er personer som ligner på alfahannene, men som jobber mer i det skjulte. De jakter mot toppen, men uten at det er så synlig. Disse menneskene er svært territorielle, det vil si de vokter om sitt ansvarsområde. De prater lite og gir lite informasjon om sitt område. Dette gjør de fordi de vil ha all makt over sitt eget og gjøre andre avhengig av dem selv og den betydning de har. Disse menneskene har et sterkt behov for tilbakemeldinger om at det ikke er noe å si på hvordan ting gjøres på deres territorium.

Din jobb er å skape tillit til disse personene slik at du får den informasjonen du trenger. Det gjør du gjennom å stille mange spørsmål, samtidig som du forsikrer dem om at du ikke har noen skjult agenda eller skal bruke informasjonen som går utover vedkommendes ansvarsområde. Ved å følge opp med positive tilbakemeldinger om jobben de gjør, får du det du trenger.

De ivrige

Dette er personer som er full av selvtillit, ambisjoner, intelligente, søker ansvar og ønsker å tilfredsstille alle rundt seg. Disse er gjerne nyansatt eller fersk i faget. Poenget med disse personene er at de færreste klarer å være ivrig for alltid. Dessverre er det sånn at normalt sett går dette ganske fort over, og i noen tilfeller kan disse menneskene gå over til å bli totalt handlingslammet. Innen arbeidsretten kan vi stadig lese om saker hvor ansatte har sviktet på denne måten. Hvorfor skjer dette? Jo, det skyldes at verken medarbeideren eller leder klarer å sette grenser. Ambisjoner og tro på egen ferdigheter tar helt overhånd. Ofte får slike mennesker masse ansvar, for de fremstår som supermenn, som til slutt medfører at de ikke klarer å levere. I slike situasjoner flytter de ivrige ansvaret over på oppgavene de får som skyld i at det går galt, ikke på egen ferdigheter. Så går det galt.

Du som leder må bremse disse medarbeiderne. De ivrige tror de vet hva de holder på med, men det gjør de ikke. Derfor vil de bli kritisk til deg når du forsøker å dempe dem, men dette er en viktig lederoppgave.

De utbrente

Dette er personer som er lei, deprimert, negativ og ikke bidrar med særlig mye. De utvikler seg ikke og har ikke noe forventninger til fremtiden. Ofte blir slike mennesker møtt med kritikk av sine omgivelser og sine ledere. Faktisk er det dette de vil. De er vant til å rakke ned på seg selv, og finner det positivt at andre gjør det, da slipper de å gjøre det selv. Dette er deres komfortsone.

Disse medarbeiderne må rehabiliteres. Det gjør du ikke med å kritisere, men ved å gi dem håp. Håp gir du dem ved å være støttende, vise takknemmelighet og bruke enhver mulighet til å si noe bra til dem. Dette kan i mange tilfeller være en tålmodighetsprøve, men skal du lykkes er det dette som må til. Ved å bygge opp om det positive skaper du ny atferd. Ny atferd skaper nye resultater. Nye resultater gir ny motivasjon, og på sikt får du driv og den enkelte går i gang ved egen kraft. Jeg anbefaler deg å teste dette ut ved å systematisk følge opp slike medarbeidere med ekte, positive tilbakemeldinger 2-4 ggr. pr måned i en tre måneders periode, og se hva som skjer. Du vil bli overrasket.

Les mer om personlighetstest her. 

Tagged with: , , , ,
Posted in Uncategorized

Å lytte er hvit magi

empatisk lytterEn god lytter forstår andre, deres omstendigheter, tanker og følelser. Dette er hva som beskriver en empatisk lytter. Dette er en egenskap som betyr mer enn du kanskje tror.

Venner og leger er ofte gode på dette. Hvorfor? Jo, det må til for at relasjonen skal fungere godt. Empatisk lytting viser at man bryr seg, er til stede, forstår og gir tilgang slik at andre åpner seg. Det skjærer igjennom overfladiskhet og budskap kommer frem uten at man må være formell. Dette er kvaliteter du må oppnå mellom deg selv og dine medarbeidere.

Så hva gjør man for å være en empatisk lytter?

Først skal vi se på noen eksempler på hva som kan skape barrierer i samtaler.

 1. Å sammenligne seg med den andre. Dette er ofte slik at man tenker på seg selv når den andre snakker. Den andre kan si «jeg brakk armen min i fjor». Da kan man lett tenke «jeg brakk foten min i år». Å flytte fokus over på deg selv på denne måten fører ingen vei. Unngå å «toppe» den andre i samtaler.
 2. Å tankelese. Når du snakker med andre kan det lett føre til at du tolker det som blir sagt. Det blir ofte feil og legger føringer på hvordan du tolker samtalen videre. Prøv så ofte du kan å bare høre det som blir sagt.
 3. Å filtrere. Altså bare å høre på det som blir sagt i forhold til det du kan noen om, er opptatt av og enig i. Gjør du dette avskjærer du masse informasjon bare på grunnlag av at dere for eksempel har ulike verdier.

På grunn av slike barrierer risikerer du å bare huske 60 % av det som ble sagt etter 20 minutter.

Å lytte innebærer at du må svare. Altså, din lytting må være aktiv, slik at du kan lytte mer. Men din aktive lytting må ikke være av den skadelige typen. Skadelig lytting gjør deg til en uempatisk lytter. Eksempler på dette er

 • De som endrer tema i samtalen
 • De som vet bedre enn den andre
 • De som gir dømmende svar
 • De som driver med rådgivning

Problemet er ikke når dette skjer av og til, men når dette blir en vane. Da blir det lett skapt en oppfatning om dine holdninger og verdier som ikke stemmer.

Eksempler på empatiske svar er

 • Svar som bidrar til klarhet
 • Svar som setter deg i den andres sko
 • Korte, presise formuleringer som bringer samtalen videre

Empatiske spørsmål og svar er egentlig uttrykk for meninger og forståelse. Ved å utvikle evnen til å bruke dette vil du forstå den andres mening mye bedre. Kanskje vil du av og til forstå den andres mening og følelser før han selv gjør det.

Etter min erfaring er det spesielt tre uttalelser som er viktig å bruke i samtaler for å være en empatisk lytter. Disse er

 1. «det høres ut som…»
 2. «jeg lurer på…»
 3. «ut fra det jeg forstår så mener jeg at…»

Disse tre bidrar alle til det vi har snakket om ovenfor og gjør at du bringer ekthet, tilstedeværelse og energi inn i samtalen.

Dialog kan transformere forholdet mellom leder og ansatt. Om den er positiv eller negativ er opp til deg. Det er uansett et lederansvar. Bommer du på dette «forlater» du din medarbeider bak deg. Det fører alltid til utfordringer. Ved å være en leder som fokuserer på empatisk lytting går dine medarbeidere foran deg med energi, kraft og tro på seg selv. Da driver du med empatisk lederskap.

Les mer om relasjonsforståelse i min bok «MER».

Tagged with: ,
Posted in lederutvikling, Uncategorized

Har du mye å gjøre er du lat

En bemerkelsesverdig observasjon jeg har gjort meg gjennom mange år er at de menneskene som skaper best resultater, og virkelig skaper vekst og utvikling, virker aldri å ha det travelt. På den andre siden opplever jeg ofte at de som alltid har det veldig travelt, aldri klarer å skape noe annet enn ok resultater. Hva kommer dette av?

Jeg tror svaret er enklere enn man skulle tro. Årsaken er at de som har det travelt hele tiden, er late.

Utgangspunktet kan vi ta i menneskets natur; Vi er alle opptatt av hvordan vi fremstår og får respekt fra våre omgivelser. Dette leder oss lett inn på et spor hvor det å fylle tiden mest mulig og få mest mulig ansvar, er ansett som en god ting. Det er tegn på at vi er attraktive og andre ser verdi i det vi er og det vi gjør.

Dette er dessverre ja- syken.

En annen ting er at vi er oppdratt til å tro at den eneste veien til saligheten er å jobbe 8-4 hver dag. Og alle disse timene skal vi fylle med jobb. Problemet er at vi mennesker ikke klarer å gi 100 % i 8 timer hver dag, året rundt. Vi klarer kanskje bare 50 % eller kanskje noe mer.

Jeg mener IKKE at vi skal endre på arbeidstiden. Hvis du skal gjøre det, må du jobbe for deg selv. Jeg er egentlig mer opptatt av hvordan vi fyller disse timene. Både du og din arbeidsgiver vil ha maksimalt ut av din innsats.

Etter å ha studert forskning på gode ledere i mange år er så er det ingen tvil om at de jobber mye. Men de jobber på en spesiell måte. Her er noen kjennetegn:

 • de prioriterer å jobbe med det som gir best verdi, altså som bare de kan gjøre og er best på
 • de delegerer alt annet til sine ansatte
 • de tar aldri ting som de kommer. Tvert imot er de trege på å endre seg og bruker tid på å tenke seg godt om
 • de vurderer konsekvensene av sine valg på lang sikt
 • de er svært bevisst på hvilken standard deres resultater skal ha

Hverdagen til gode ledere er strukturert. De deler dagene opp i bolker; arbeidsbolker, kreative bolker, samtalebolker osv. De beste tilpasser dette hvordan de selv fungerer best. Til syvende og sist handler det om å være gjennomtenkt.

Late mennesker gjør ikke dette. De tar ting som det kommer, sier alltid ja, er involvert i alt mulig, rekker så vidt lunsj og har ofte et eller annet de har ”glemt”. Og standard på sine resultater har de aldri tid til å tenke på.

Du må sørge for å ikke gå i denne fella.

Målet er ikke å klare mer, men å ikke ha mer å velge bort.

Les mer om personlig effektivitet her.

Tagged with: , , ,
Posted in Uncategorized

App- anbefaling

Skjermbilde 2016-02-14 kl. 17.17.37For å utvikle deg trengs det motivasjon og at du gjør ting som fører deg mot det du ønsker. En passe dose mening, tro og forståelse for menneskelig psykologi er også viktige ingredienser. Dette kjenner du igjen fra tidligere artikler.

En ting gjenstår; systemet!

Altså et godt system for det du skal gjøre. Et system som du VET fører deg raskest, enklest og mest komfortabelt i mål. Livet er for kort til å finne opp alt du trenger fra bunn av.

Jeg har kommet over en app som kan hjelpe deg her. Den er kul, enkel og passer perfekt både til pc og mobiltelefon. Det var den som fikk meg til å bruke tanntråd på fulltid:)

Les mer om den her. 

(Nei, jeg tjener ikke noe på denne, anbefales bare fordi jeg liker den)

 

Posted in Uncategorized

Din personlige verdiprosess

Øk din verdi med 10 ganger

På denne tiden av året er det mange av oss som tenker på hva vi skal få til i året vi er på vei inn i. Vi har snakket om nyttårsforsetter, la oss la dem ligge nå og bli litt mer seriøs. For hva snakker vi egentlig om her – ok vi har alle ønsker, drømmer, mål og ting vil få til. Men hva er det vi egentlig ønsker oss. Sånn jeg ser det er det i bunn og grunn gode opplevelser vi jakter etter. Om opplevelsen knytter seg til en ferie, bil, ny jobb, fjelltur eller andre utfordringer spiller ingen rolle. Poenget er å sette ord på hva som gir deg den opplevelsen du ønsker deg. Og du, på et helt grunnleggende plan handler opplevelser om følelser. Det er, hvis du tenker på det, alltid sånn at til syvende og sist så er det følelsen vi får ved å oppnå noe som er det viktigste. Ta to minutter og tenk over dette: av alt jeg liker best her i verden, hva er det som gjør at du liker det? I de aller fleste tilfellene er det fordi du oppnår gode følelser i deg når du gjør det du liker.

Dette er kunnskaper du kan tjene rått på.

Tjene på, tenker du…

I flere av mine artikler tar jeg spesielt opp to ting som er ekstremt viktig for oss mennesker; (1) Din jobb som et ansvarlig voksent menneske er å finne ut hva du kan bidra mest med til omverden i forhold til dine evner. (2) Du må finne ut hva som fører deg inn i din «geni- tilstand», altså den tilstanden hvor du holder på med ting som får deg til å glemme tid, sted, sove mindre og spise mindre. Altså når du holder på med det du liker aller best.

Basert på dette har jeg mange ganger hevdet at din hovedoppgave fremover bør være å finne ut av hva

 • Du liker godt
 • Kan bli flink til
 • Er mulig å gjøre et yrke ut av

Og koble dette sammen til et fremtidsprosjekt i ditt liv.

Dette er oppskriften på å bli rik, i alle betydninger av ordet.

Ok, nå vet jeg det, hva gjør jeg nå da, tenker du?

Her er fem oppgaver til deg som øker din verdi.

Lytting er hvit magi

Du er utstyrt med to ører og en munn. Bruk dette i tråd med dette.

Poenget er at skal du få med deg hva omgivelsene dine trenger, det være seg hjemme, på jobb og andre steder så må du få med deg hva som skjer. Er du en som prater mye må du forsøke å ta det med ro og høre etter. Det blir sagt at lytting er hvit magi. Årsakene er mange.

For det første vil andre åpne seg mer for deg når de forstår at du hører etter. Det bygger tillit og åpenhet. For det andre er kommunikasjon vanskelig. Det blir sagt at ordene står for 7 % av kommunikasjonen. Tonefall 38 % og kroppsspråk 55 % står for det resterende. Da skjønner du at det er viktig å få med seg mer enn ordene. Du må øve på å oppfatte non- verbal kommunikasjon. For det tredje er evnen til å lytte nært knyttet til om du bli oppfattet som seriøs. Pratere blir ofte ikke det. For det fjerde vil du oftere klare å holde roen i situasjoner hvor du trenger det, ved å være en aktiv lytter.

Se på deg selv som en rådgiver

Ved å tenke som en rådgiver vil du oppleve en utrolig side av deg selv. Du vil oppleve at du tar deg selv mer seriøst da du i større grad vil være opptatt av å få med deg og forstå ting du står i.

Hvis du tenker at når tid som helst skal jeg klare å forklare noe om det jeg opplever og lærer, så blir du mer skjerpet og tenker klart. Det er en utrolig viktig egenskap om du skal øke din verdi. Det er spesielt fire forhold vi vet er viktig å ha fokus på i forhold til dette.

For det første må du være opptatt av du har tillit i dine omgivelser. Du må være hel ved og det må ikke være noe å stille spørsmålstegn om ved deg. Er du lite troverdig er det ikke mange som finner verdi i deg. For det andre må du tenke som så at, på de områder du ønsker vekst og utvikling, hvilke behov har omgivelsene som du kan dekke. Husk at din vekst og rikdom kommer av i hvor stor grad du klarer å gi vekst og rikdom til andre. For det tredje må du fokusere på hvordan du selger deg selv. Hva din «merkevare» er har alt å si. Hvis du ønsker utvikling og vekst på jobben må du fremstå som en som jobber for dette på alle måter. Her spiller atferd, utseende, hva du snakker om, fyller tiden din med osv. inn. Og du, alt teller! Kanskje betyr dette at du må slutte med noe og begynne med noe annet. Kanskje må barnslige sysler byttes ut med mer modne. For det fjerde må du lære deg å se etter bekreftelser på at det du gjør, fører deg fremover. Still omgivelsene dine spørsmål relatert til de ting du er opptatt av. Sørg for å ha fokus på om du bidrar eller ei. Den beste tilbakemelding du kan få er at noen rundt deg er så fornøyd med dine bidrag at du ser du har klart å skape begeistring.

Kjennetegn på en person med høy verdi

Mennesker som oppleves å ha høy verdi preges av noen helt klare fellestrekk.

 • Er til stede med all sin energi. De klarer å fokusere bort alle distraksjoner og er helt og fullt til stede med seg selv der ting skjer.
 • Ser ting med klarhet og klarer å formidle dette til andre. De ser klart hvor de skal, hvilke valg som er gode og hva som er bra løsninger.
 • Har evnen til å beskrive hva de har i dag og hvordan de skal ha det i fremtiden.
 • Er helt til å stole på
 • Blir beundret av andre for hva de har fått til og den rollemodell de er
 • Bryr seg om andre mennesker genuint og ekte

Gjør bare det viktigste i ditt liv

Italieneren Vilfredo Pareto slo for mange år siden fast et prinsipp som er like enkelt som det er genialt; 80 % av dine resultater kommer av 20 % av din innsats. Dette prinsippet har vært gjenstand for omfattende forskning og det er bemerkelsesverdig hvor bra det treffer. Altså, en liten del av det du gjør, på alle områder, står for majoriteten av dine resultater. Det betyr at du må gjøre mer av det som ligger innenfor dine 20 % av oppgaver. Da vil din verdi øke dramatisk. For å få det til bør du tenke over, med klarhet, følgende:

 • Hva er mine kjerneresultater
 • Hva er mine kjerneoppgaver
 • Hvilken standard skal jeg levere på

Dette alene kan transformere din verdi.

Lag et enkelt system – verdisirkelen

Psykologien i oss mennesker er et pussig fenomen. Gjennom forskning og erfaring har vi funnet ut at det bor enormt mye mer i oss enn vi tror. Allikevel søker vi livsførsel og løsninger som er så enkel og komfortabel som mulig. Problemet er at det vi opplever som enkelt og komfortabelt ofte ikke er det. Nye måter å gjøre ting på, nye vaner og nye kunnskaper kan i løpet av et sekund endre hele din oppfatning om noe. Men, som vi har snakket mye om, vi mennesker søker alltid å oppnå glede og unngå ubehag gjennom vår atferd. Så vi er grunnleggende programmert til å ikke like endringer. Hvis du klarer å overbevise deg selv til å overstyre dette naturlige instinktet, er mye gjort.

Et godt verktøy i så måte er en verdisirkel.

personlig verdiprosess

Sirkelen illustrerer hva som skjer med deg når du jobber med din verdi. Når du forsterker en av trinnene i sirkelen får det forsterkende effekt på de øvrige. Dette fortsetter i en positiv spiral. Dette kaller vi loven om koherens.

 • Tro står for hva du tror om deg selv og hva du får til
 • Handling står for hva du gjør
 • Resultater står for verdien du skaper for andre
 • Verdier står for ting du står for og er viktig for deg, det som «er» deg.

Jobber du for å systematisk øke din verdi på denne måten har du skapt en personlig verdiprosess.

Tagged with: ,
Posted in Uncategorized

Hvorfor gjør du ikke det du vet du bør gjøre?

Faste vaner er effektive viser hjerneforskning: Til tider vil det være sånn at du ikke gjør det du vet du må gjøre, eller utsetter ting så lenge du kan. Det kan være at du har en jobb du burde gjort, en person du skulle ringt eller en regning som burde vært betalt. Dette kan typisk handle om at du ikke vil, ikke gidder eller velger å gjøre noe annet. Og dette skjer selv om du faktisk vet at det er feil.

Dette er vanlig atferd blant mennesker.

Det vi skal se på nå er at det kan være en god forklaring på dette, og at du faktisk kan utnytte denne atferden til noe positivt. Dessuten skal vi se på hvordan du på en enkel måte kan bryte ut av denne atferden når du vil.

HVA LATSKAP OG UTSETTELSER EGENTLIG ER
Latskap er i utgangspunktet et utslag av en naturlig egenskap. Vi mennesker er skapt slik at vi hele tiden forsøker å få mest mulig igjen for minst mulig innsats. Vi er konstruert slik at vi alltid økonomiserer. Fra naturens side er dette nøytralt, slik at det kan være både positivt og negativt. Den positive siden er at slik økonomisering skaper fremgang og forenkling. Gjennom dette prinsippet finner vi nye måter som gir vekst. Den negative siden er at det kan ta bort potensial som bor i oss og underminere våre muligheter i fremtiden. Derfor må du vite hva du gjør.

Lfaste_vaneratskap og utsettelser kan forklares på et dypere plan. Vår personlighet kan sies å være bygd opp av fem «lag». Disse lagene utgjør til sammen hva som driver oss på et grunnleggende plan.

Les mer om dette her. 

 

Tagged with: , , , , , ,
Posted in lederutvikling, Uncategorized

Can’t take shit, I’m stepping up!

spiker

hvordan lykkes med nyttårsforsett

Kjære leder, nå skriver vi 25. januar 2016, og er du som de fleste har du vel gjort deg ferdig med nyttårsforsettene. Forhåpentligvis i alle fall, for statistisk sett så er det veldig vanskelig å endre livet sitt når du begynner 1. januar.

Vet du hvorfor?

Det skyldes at det er lett å endre seg, men vanskelig å holde ut. Man finner alt for stor mening i sine gamle, vante vaner. For å endre dem kreves det selvdisiplin, og det er en begrenset vare. Men nok om det.

Nå skal vi se litt på deg sjef! Hva skal du egentlig finne på i år da? Jo, nå skal du høre…

Vet du forresten hvem dette er?

 • Gikk konkurs som 31 – åring
 • Ble idiotforklart som politiker som 32- åring
 • Mislyktes i forretningslivet igjen som 34- åring
 • Kjæresten døde som 35- åring
 • Fikk psykisk lidelse som 36- åring
 • Tapte valgkamp som 38- åring
 • Tapte valgkamp som 43- åring
 • Tapte valgkamp som 46- åring
 • Tapte valgkamp som 48- åring
 • Tapte valgkamp som 55- åring
 • Tapte visepresidentvalg som 56- åring
 • Tapte valgkamp som 58- åring
 • Ble valgt til president i USA som 60 –åring

Svaret er Abraham Lincoln. Han kunne fortelle deg alt om å holde ut. Hans no- nonsense holdning førte ham helt til topps.

Det er dette du må finne fram til i deg selv. Du skylder deg selv såpass at du gir, et eller annet, absolutt alt du har. Men hva i all verden skal jeg gjøre, tenker du? Jo, det skal jeg si deg, bare følg med videre. Her kommer ni tips til å lykkes med noe nytt i livet ditt i år.

Ikke være en idiot!

Definisjonen på en idiot er en som ikke lærer av sine erfaringer. Hvis det du har gjort før ikke har ført deg dit du vil, så for guds skyld ikke gjør det samme igjen. Finn på noe annet. Lære deg nye ferdigheter, skaff deg kunnskaper eller bruk en coach. Et eller annet som gir deg frisk energi.

Tenk stort

Du kan velge å ha enten små eller store mål. Hva tror du gir mest energi? Det er de målene som får blodet til å bruse, hvor du kjenner at noe skal skje og du utfordrer deg selv. En av de viktigste oppgavene for deg på denne jord er å finne ut hva som bor i deg og utnytte ditt potensial så godt du kan. Spør deg selv; hvis jeg visste det ikke kunne gå galt, hva hadde jeg turt å gjøre?

Vær ærlig

Denne er vrien, men nødvendig. For hva vet du om deg selv? Jeg mener, hvordan står det til med kjærligheten, økonomien, jobben, helsen og vennene dine? Er det noe å ta tak i her? Du kjenner deg selv dårligere enn du tror. Du må sette deg ned å evaluere på en skala fra 1-10 hvor du står. Spør andre om hva de mener. Husk at du tar med deg vaner, holdninger og verdier inn i alt du gjør. Kjenner du ikke dine sterke og svake sider, så blir det vanskelig å navigere presist inn mot nye mål.

Gjør noe med frykten din – en gang for alle

De fleste frykter forandringer. Man søker det kjente og komfortable fremfor å kaste seg ut i noe nytt. Dette skyldes frykt. Noen frykter konsekvenser og at noe galt kan skje. Andre frykter, tro det eller ei, å lykkes. Mange ødelegger sitt potensial gjennom hele livet fordi de ikke går løs på sin frykt. Frykt fører til lammelser – at man utsetter ting eller aldri gjør noe. Man preges av unnskyldninger og kritikk av andre. Rasjonalisering og kritikk er for mange den eneste trening de får. Hvis du flykter bort fra det du frykter, vil det dominere resten av ditt liv.

Fokuser

En av flere grunner til at nyttårsforsetter aldri blir noe av er at man har for mange av dem. Å endre alt er det samme som å endre ingenting. En bekjent av meg sa en gang at skal du begynne med tanntråd så sørg for å i alle fall begynne med en tann i gangen. Skaff deg nye vaner som er enkle å følge over tid. Det tar cirka 3 uker med daglige gjentakelser for at kroppen og nervebanene er klar for å automatisere nye vaner. Og du, sett deg små mål til å begynne med. Små sakte skritt til å begynne med fører deg raskere i mål. Tro meg, det handler om ”psykologien” i deg selv.

Vær tøff

Forestill deg 1-2 ting som du vet om, som veldig få mennesker gjør, og som du innerst inne hadde hatt lyst til å gjøre. Dette er ting du vet er mulig, men som du bare har hørt om noen har klart. Det kan være en jordomseiling, slanke seg 40 kilo, spare 10 millioner, springe maraton eller forsøke å bli økonomisk uavhengig slik at du ikke trenger å jobbe. Hvordan ville du hatt det om du bestemte deg for å gjøre noe sånt? Hva ville slik vågal entusiasme gjort med ditt syn på deg selv? Det er veldig mange mennesker som klarer dette hver dag.

Mange kunne tenkt seg å lære et språk. Hva om du hadde bestemt deg for å lære deg et språk på 6-12 måneder. Og så hadde du bestilt en lang ferie til det landet om 6-12 måneder, og betalt turen med en gang. For deg selv hadde du bestemt deg for å kunne snakke språket godt før du reiser. Hvordan hadde du hatt det da? Det er mange som gjør dette hver dag.

Vi har snakket om hvor viktig det er å utvikle dine ferdigheter for å kunne gi mer bidrag til andre, og bli mer verdt for deg selv. Hva om du bestemte deg for å bli best i en ferdighet? At du gir jernet og gjør absolutt alt du kan for å bli den beste på den ene ferdigheten. Hva ville det gjort med deg? Dette er det mange som gjør hver dag.

Hva om du bestemte deg for å kvitte deg med all sinne, bitterhet og negative følelser og si «aldri mer»? Å bestemme deg for å bli et gjennomført positivt menneske som lar fortid være fortid, og bare tenke på at de beste årene i ditt liv ligger foran deg? At du hadde tatt et møte, samtale, kaffe, sendt en e-post eller skrevet et brev til alle du er negativ til, og tatt et oppgjør med det du sliter med? Hvordan hadde det vært? Det er mange som blir kvitt psykisk sykdom med en slik strategi. Og ja, dette har vi også statistikk på, det skjer hver dag.

Hva om du bestemte deg for å fullstendig leve opp til grunnleggende edle motiver i deg selv? At du begynte med ideelt arbeid, engasjere deg i svakere grupper i samfunnet, for barn som har det vanskelig eller jobbe for miljøet? Hva hadde det gjort med deg? Det er det mange som gjør.

Hva om du bestemmer deg for å bli et modent, ansvarlig og voksent mennesker i alle ledd. At du tar helt og fullt ansvar for deg selv, dine valg og dine resultater. At du bestemmer deg for å slutte med barnslige, umodne aktiviteter, og går over i en fase hvor du skaper bidrag, vekst, humør og livskvalitet for deg selv og de rundt deg. Hvordan hadde det vært? Dette gjør lykkelige mennesker hver dag.

Poenget med disse eksemplene er ikke målet i seg selv, men den du blir når du jobber for å nå slike mål. Dette vil skape den ultimate mening for deg, og du vil frigi energi i deg selv du ikke trodde fantes.

Bestem deg for hva du vil ha

97 % av nyttårsforsetter blir det ikke noe av. Dette er en skam, for det er ved nyttår de fleste tar seg tid til å se nærmere på seg selv og hvor de vil. Og så blir det så lite av det hele. Ikke rart man blir motløs. Det som preger de som faktisk klarer å endre på noe er de som sier til seg selv, med klarhet, hva det er de vil ha. De vet med største selvfølgelighet hva de vil ha, hvor mye og når. De har gjerne skrevet det ned på en lapp og henger den på kjøleskapet eller leser den hver kveld før leggetid.

Begynn ikke før du er ferdig

Ingen oppnår noe av betydning uten å følge en plan. Store ting skjer ikke ved tilfeldigheter. Bare se på en snekker. Han kan være verdens beste snekker og ha verens fineste matrialer, men han rører ikke noe før han vet hvordan huset skal bygges. Ikke at han ikke kan snekre et hus på egen hånd, men han vet forskjellen ved å følge en god plan. Ved å først tenke igjennom og planlegge nøye det du skal gjøre, og gjøre planen helt ferdig først før du begynner, økser du sjansen for suksess dramatisk.

Sett i gang

Vær så snill, ikke vær vanlig. Tør å gjøre noe som ikke alle andre gjør. Å skaffe deg mer av det du ønsker deg krever to ting; tenke annerledes og gjøre noe annerledes. Ikke vent til ting er klart eller perfekt. Sett i gang og endre en liten vane i dag og en litt større i morgen. Begynn med èn tann. Tenk langsiktig og vær tøff.

Les mer om personlig utvikling her.

Tagged with: , , ,
Posted in Uncategorized
Mest sette innlegg og sider

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Follow Lederutvikling on WordPress.com